top of page

งานบรรยายองค์กร

งานบรรยาย สำหรับองค์กร โดยจะเน้นหัวข้อเรื่องไปที่เรื่องที่ทางองค์กรต้องการ หรือ การ Consult สำหรับองค์กรที่ต้องการที่ปรึกษาทางด้าน Social Media Marketing

bottom of page